Ακολουθία του Εσπερινού

Ο Ιερεύς

Εις το όνομα του Πατρός και του Υϊού και του Αγίου Πνεύματος· Αμήν.

Ο Χορός

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν το Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

Ευχές Προοιμιακού

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθεις σφόδρα.
Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον.
Εκτείνων τον ουρανόν ωσί δέρριν, ο στεγάζων εν ύδασι τα υπερώα Αυτού.
Ο τιθείς νέφη την επίβασιν αυτιού, περριπατών επί πτερύγων ανέμων.
Ο ποιών τους Αγγέλους Αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς Αυτού πυρός φλόγα.
Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κλιθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος.
Άβυσσος ως ιμάτιον το περιβόλαιον Αυτού, επί των ορέων στήσονται ύδατα.
Από επιτιμήσεώς Σου φεύξονται, από φωνής βροντής Σου δειλιάσουσιν.
Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι πεδία εις τον τόπον, ον εθεμελίωσας αυτά.
Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψαι την γήν.
Ο εξαποστέλλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσον των ορέων διελεύσονται ύδατα.
Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών.
Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν.
Ποτίζων όρη εκ των υπερώων Αυτού· από καρπού των έργων Σου χορτασθήσεται η γη.
Ο εξανατέλλων χόρτον τοις κτήνεσι, και χλόην την δουλείαν των ανθρώπων.
Του εξαγαγείν άρτον εκ της γης, και οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπων.
Του ιλαρύνα πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει.
Χορτασθήσονται τα κύλα του πεδίου, αι κέδροι του Λιβάνου, ας εφύτευσας.
Εκεί στρουθία εννοσσεύσουσι, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών.
Όρη τα υψηλά τοις ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοις λαγωοίς.
Εποίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την φύσιν αυτού.
Έθου σκότος, και εγένετο νυξ· εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού.
Σκυμνοί ωρυόμενοι του αρπάσαι και ζητήσαι παρά τω Θεώ βρώσιν αυτοίς.
Ανέτειλεν η ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται.
Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.
Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας· επληρώθη η γη της κτίσεως Σου.
Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος· εκεί ερπετά, ων ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων.
Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτος, ον έπλασας εμπαίζειν αυτή. Πάντα προς Σε προσδοκώσι, δούναι την τροφήν αυτοίς εις εύκαιρον· δόντος Σου αυτοίς συλλέξουσιν.
Ανοίξαντος Σου την χείρα τα σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητός·
αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται.
Αντανελείς το πνεύμα Σου, και κτισθήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης.
Ήτω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας· ευφρανθήσεται Κύριος επί τοις έργοις αυτού.
Ο επιβλέπων επί την γην, και ποιών αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ορέων, και καπνίζονται.
Άσω τω Κυριώ εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.
Ηδυνθείη αυτώ η διαλογή μου, εγώ δε ευφρανθήσομαι επί τω Κυρίω.
Εκλείποιεν αμαρτωλόι από της γης, και άνομοι, ώστε μή υπάρχεις αυτούς, Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον.
Και πάλι


Ακολουθίες Νυχθημέρου-Προσευχές

Επιστροφή στην αρχική σελίδα